Persónuverndarstefna FAST Ráðninga

1. Almennt

Meðferð persónuupplýsinga er forgangsmál hjá FAST Ráðningum. Persónuverndarstefna fyrirtækisins tekur til persónuupplýsinga, hvernig sem þeirra er aflað og þær varðveittar, svo sem með rafrænum hætti, á pappír eða með öðrum hætti. Stefnan tekur til skráningar, vörslu og vinnslu á persónuupplýsingum sem falla undir stefnuna. Stefnan er aðgengileg á heimasíðu FAST Ráðninga,www.fastradningar.is

2. Persónuverndarlög
Öll vinnsla á persónuupplýsingum, þ.m.t. öflun, skráning, vistun og meðferð þeirra á vegum FAST Ráðninga, lýtur lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og öðrum reglum sem settar hafa verið á grundvelli persónuverndarlaga („persónuverndarlög“).

3. Ábyrgð
FAST Ráðningar gæta þess að þeir þættir vinnslunnar sem FAST Ráðningar hafa með höndum séu í samræmi við persónuverndarlög.

3.1 Ráðningaþjónusta
FAST Ráðningar aðstoða viðskiptavini við ráðningar og getur annað hvort verið ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili slíkrar þjónustu í skilningi persónuverndarlöggjafar. FAST Ráðningar eru ábyrgðaraðili vinnslu þegar fyrirtækið tekur á móti persónuupplýsingum frá umsækjendum án þess að þeir sæki um ákveðið starf, en vinnsluaðili þegar FAST Ráðningar auglýsa störf fyrir hönd viðskiptavina.

4. Persónuupplýsingum sem er safnað
FAST Ráðningar er ráðningarþjónusta og sú starfsemi felur í sér söfnun persónuupplýsinga. Vinnsla persónuupplýsinganna er annað hvort grundvölluð á upplýstu samþykki einstaklinga eða á lögmætum hagsmunum þess er óskar eftir vinnslunni.

4.1 Ráðningaþjónusta,

a) Umsókn um starf
Við umsókn um starf á vegum FAST Ráðninga þarf umsækjandi að skrá viðeigandi persónulegar upplýsingar í gagnagrunn FAST Ráðninga. Jafnframt staðfestir umsækjandi að FAST Ráðningar megi vista og vinna með þær persónulegu upplýsingar sem beðið er um vegna starfsumsóknarinnar. Skrá þarf inn upplýsingar eins og nafn, kennitölu, heimilisfang og upplýsingar sem tengjast því hvernig hægt er að hafa samband við viðkomandi. Einnig upplýsingar um starfsferil, menntun og hverjir geta verið umsagnaraðilar hjá viðkomandi. Í viðhengi er oft ferilskrá og möguleiki er að setja einnig aðrar upplýsingar sem umsækjandi telur að komi að gagni við starfsumsóknina.
Við innskráningu opnast aðgangur að „Mínum síðum“. Þar birtist yfirlit yfir þær upplýsingar sem umsækjandi hefur látið í té.
Þegar umsækjandi lýkur skráningu umsóknar, fær hann senda staðfestingu á netfangið sem hann gaf upp við skráningu í gagnagrunninn.
Við vinnslu umsóknar getur umsækjandi þurft að leggja fram frekari persónulegar upplýsingar, leysa starfstengd verkefni eða veita leyfi fyrir því að talað sé við umsagnaraðila.

b) Notkunarsaga
Allar upplýsingar/gögn sem umsækjandi skráir hjá FAST Ráðningum eru vistaðar undir „Mínum síðum“.

5. Tilgangur vinnslu
Þær persónulegu upplýsingar sem skráðar eru í gagnagrunn FAST Ráðninga, koma frá umsækjendum og er umsækjandi sjálfur beðinn að samþykkja hvort FAST Ráðningar megi vista upplýsingarnar og vinna með þær.
Ef umsækjandi veitir ekki slíkt samþykki er umsókn eytt og engin vinnsla fer fram.

Tilgangur vinnslu persónuupplýsinga er að:

Meta hversu vel umsækjandi hentar í tiltekið starf sem viðkomandi umsækjandi sækir um eða meta hversu vel umsækjandi hentar í störf sem FAST Ráðningar eru að vinna að ráðningu í fyrir viðskiptavini, ef umsækjandi heimilar slíkt, og til að geta haft samband við viðkomandi umsækjanda vegna starfsumsókna.

FAST Ráðningar nota ekki skráðar upplýsingar í öðrum tilgangi en vegna starfsráðninga.

6. Viðtakendur upplýsinga
Þær upplýsingar sem FAST Ráðningar afla í þjónustu sinni eru vistaðar hjá undirverktökum sem uppfylla sambærileg lög og eru á Íslandi varðandi persónuvernd.

6.1 Ráðningaþjónusta
Í starfsumsóknarferlinu þurfa FAST Ráðningar að afhenda/sýna fulltrúum þess viðskiptavinar sem starfið varðar, þær persónulegu upplýsingar sem umsækjandi hefur lagt fram. Viðkomandi viðskiptavinur getur annað hvort verið ábyrgðaraðili upplýsinganna eða vinnsluaðili, allt eftir því hvort FAST Ráðningar eru að auglýsa starfið fyrir viðkomandi viðskiptavin (viðskiptavinur ábyrgðaraðili) eða ekki (FAST Ráðningar ábyrgðaraðili). Með því að sækja um ákveðið starf er umsækjandi að heimila að FAST Ráðningar megi afhenda forsvarsmanni þess fyrirtækis sem auglýsir starfið, gögn umsækjandans.

7. Varðveislutími
FAST Ráðningar varðveita persónulegar upplýsingar í samræmi við lög og málefnalegar ástæður.

7.1 Ráðningaþjónusta
Almennt eru persónuupplýsingar vegna starfsumsókna varðveittar í eitt ár frá skráningu gagnanna hjá FAST Ráðningum. Ef umsækjandi hefur ekki sótt um starf í 1 ár eða breytt upplýsingum er umsókninni hans sjálfkrafa eytt þegar hún er árs gömul. Umsækjandi getur hvenær haft samband við FAST Ráðningar gegnum tölvupóst og beðið um að gögnum sínum sé eytt.

8. Nákvæmni og áreiðanleiki upplýsinga
Við skráningu gagna ber umsækjandi ábyrgð á réttmæti og áreiðanleika þeirra upplýsinga sem hann skráir. Séu persónuupplýsingar óáreiðanlegar munu FAST Ráðningar, með hliðsjón af tilgangi vinnslunnar, gera viðeigandi ráðstafanir til þess að þær verði leiðréttar eða þeim eytt.

9. Öryggi upplýsinga
FAST Ráðningar gæta öryggis þeirra upplýsinga sem umsækjendur/þátttakendur viðhorfskannana láta í té með viðeigandi tæknilegum og skipulegum ráðstöfunum, m.a. með það að markmiði að koma í veg fyrir mannleg mistök, þjófnað eða aðra misnotkun á upplýsingum. Á það jafnt við um þær upplýsingar sem eru vistaðar hjá FAST Ráðningum og hjá undirverktökum. FAST Ráðningar takmarka aðgang að upplýsingum við þá starfsmenn sem nauðsynlega þurfa slíkan aðgang til að ná fram tilgangi vinnslunnar. FAST Ráðningar gera vinnslusamninga við sína undirverktaka sem annast vistun gagna og undirgangast þeir sömu kröfur og starfsmenn FAST Ráðningar.

Starfsmenn FAST Ráðninga og undirverktakar eru upplýstir um skyldur þeirra til að viðhalda trúnaði og öryggi persónuupplýsinga.
FAST Ráðningar munu tilkynna þeim sem hlut eiga að máli, án ótilhlýðilegrar tafar, ef upp kemur öryggisbrot er varðar persónuupplýsingar, sem hefur í för með sér mikla áhættu fyrir viðkomandi. Með öryggisbroti í framangreindum skilningi er átt við brot á öryggi sem leiðir til óviljandi eða ólögmætrar eyðingar persónuupplýsinga, að þær glatist, breytist, verði birtar eða aðgangur veittur að þeim í leyfisleysi.

FAST Ráðningar vilja einnig taka fram að gagnaflutningur á internetinu er aldrei fullkomlega öruggur. Umsækjanda er því bent á að láta FAST Ráðningar umsvifalaust vita ef hann telur hættu á að tilteknar upplýsingar sem hann hefur veitt FAST Ráðningum séu í hættu.

10. Réttindi umsækjenda
Umsækjandi hefur rétt til að andmæla söfnun FAST Ráðninga á persónuupplýsingum telji hann að slík söfnun sé ekki í samræmi við tilgang hennar.
Í tengslum við starfsumsóknir, þá hefur umsækjandi alltaf yfirlit yfir þær persónuupplýsingar sem skráðar eru í gagnagrunn FAST Ráðninga með því að skrá sig inn á „Mínar síður“ og skoða þar hvaða upplýsingar hann hefur látið í té. Þar getur umsækjandi afturkallað samþykki sitt fyrir vistun og meðhöndlun gagnanna, eða óskað eftir því að upplýsingum um hann sé eytt með því að hafa samband við FAST Ráðningar skriflega. Slík beiðni skal afgreidd eins fljótt og auðið er og eigi síðar en innan einnar viku frá móttöku slíkrar beiðni.

Umsækjandi getur jafnframt leiðrétt eða eytt (á „Mínum síðum“), eða óskað eftir leiðréttingu eða eyðingu, á villandi eða ófullkomnum persónuupplýsingum um sig.


12. Kvartanir og beiðnir
Kvörtunum eða beiðnum vegna vinnslu persónuupplýsinga á vegum FAST Ráðninga skal koma á framfæri við FAST Ráðningar með skriflegum hætti á fastradningar@fastradningar.is eða með því að hringja í síma 552-1606. FAST Ráðningar skulu bregðast við erindi umsækjanda eins fljótt og auðið er með skriflegum hætti.

Ábendingum vegna öryggismála, t.d. vegna veikleika eða öryggisbrests, skal tilkynna til FAST Ráðninga á netfangið: fastradningar@fastradningar.is

13. Útgáfa
Persónuverndarstefna þessi er gefin út af FAST Ráðningum ehf. og gildir frá 2. október 2019 og til þess tíma er ný persónuverndarstefna fyrirtækisins tekur gildi.

14. Breytingar
Persónuverndarstefnan er endurskoðuð reglulega og kann því að taka breytingum. Þér er því ráðlagt að kynna þér persónuverndarstefnuna reglulega en breytingar á stefnunni öðlast gildi við birtingu hennar á heimasíðu fyrirtækisins www.fastradningar.is